Oblíbené odkazy
Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí. S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak určuje i jejich cena- v rámci nabídky a poptávky.Kapitál akciové společnosti vzniká emisí akcií a jejich prodejem na trhu, zpočátku za nominální hodnotu, která je na akcii vyznačena. Akcionáři je kupují, protože očekávají zisk jednak z vyplácených dividend, jednak z růstu kapitalizace akcie. Nákup akcií ve vhodné době může být dobrý způsob zhodnocení peněz, hodnota akcie může vzrůst až o stovky procent. Stejně tak je ale možný pokles cen akcií a ztráta peněz, které do nich akcionáři vložili. Proto je obchod s akciemi rizikový. Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva a podobně. Protože každá akcie znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, který vlastní „kontrolní balík“ akcií, o společnosti rozhodovat sám a někdy tak i poškodit menšinové akcionáře. Jejich zájmy proto musí chránit zákony.Akcie lze rozdělit podle několika hledisek: Dělení z hlediska podoby Akcie listinné (fyzické listiny)Akcie zaknihované (zápis v evidenci)Dělení z hlediska formy Akcie na jméno (na řad - podle zákona o cenných papírech) - vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). V listinné podobě se převádějí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejich fyzickým předáním (tzv. tradicí). V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle §21 zák. o cen. pap.. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti.Akcie na majitele (na doručitele - podle zákona o cenných papírech) - držitel je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle §21 zák. o cen. pap.. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání (tzv. tradicí) (nikoli indosament). Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.Občas se objevují i názory, zda by za další formu neměly být považovány i zaknihované akce (viz podoba akcií) - byly by tak nejen zvláštní podobou akcií, ale i samostatnou formou. Dělení z hlediska druhu Akcie kmenové (nejběžnější, s právem: na dividendu (podíl na zisku); na účast na valné hromadě - hlasovat zde, právo obdržet vysvětlení jednání valné hromady; uplatňovat návrhy či protinávrhy a právo na podíl na likvidačním zůstatku )Akcie prioritní (s přednostním právem na výplatu dividendy či na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku (připadně oboje), s omezeným právem hlasovat - toto omezení ovšem musí uvádět stanovy, nedochází k němu ze zákona!)Akcie zaměstnanecké (byly vydávány pro zaměstnance, většinou za zvýhodněnou cenu a jako součást motivace - od 1.1.2001 nemohou být vydávány!)Akcie zlaté (byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. let)